R

Tiráž

Je prirodzené, že máte záujem o informácie. Tie vám chceme na základe určitých pravidiel aj ponúknuť.

Ochrana dát

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie. Reprodukcia, preklad alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie. Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je označený ako známka (ochranná známka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou známkou (ochrannou známkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie.

Všeobecné podmienky

Toto webové sídlo prevádzkuje ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie víta a umožňuje, zásadne podľa nasledujúcich pravidiel, tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla.

Pokiaľ nedošlo k žiadnej inej písomnej dohode, je tvorba „Deep links“ z internetu s domovskou stránkou ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie prípustná len vtedy, keď k tomu existuje dôrazný písomný súhlas; k tomu je potrebné poznamenať, že pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie je nevyhnutné a podstatné, aby sa pre užívateľa internetu zachoval prístup k zdrojom informácii tohto webového sídla vždy len cez domovskú stránku. Domovská stránka tohto webového sídla obsahuje dôležité informácie; ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie má opodstatnený záujem na tom, priniesť tieto informácie každému užívateľovi internetu pred ďalším prístupom k ostatným zdrojom informácii tohto webového sídla (a to aj pri opakovanom prístupe); preto je zakázané každé, akýmkoľvek spôsobom, vytvorenie odkazu alebo prelinkovania na webové stránky tohto webového sídla, pri ktorom sa obíde domovská stránka tohto webového sídla.

Vytvorenie prelinkovaní/stránok odkazujúcich na www.upcity.sk cez vyhľadávanie prostredníctvom bežných vyhľadávačov (yahoo, google a pod.) je v každom prípade prípustné.

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie si vyhradzuje právo, kedykoľvek a v akomkoľvek smere zmeniť tieto obmedzenia bez udania dôvodu.

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná.

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov osobitný zákon (Zákonník práce). V danom prípade sa preto osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby. Uchádzač o zamestnanie vyhlasuje, že poskytuje pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje a berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie poskytnuté do elektronického systému E-Recruiting v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutný čas (ak uchádzač o zamestnanie nevyvinul za posledných 6 mesiacov v rámci svojho konta žiadnu aktivitu, bude jeho konto automaticky vymazané) na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.