R

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENAJÍMATEĽA

Prenajímateľom je ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie, so sídlom: Námestie SNP 25, 811 06 Bratislava, IČO: 42 263 948, DIČ: 20 23 831 436, IČ DPH: SK20 23 831 436, bankové spojenie: Slovaenská sporiteľna a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0050 4282 2590 . Kontaktný e-mail Prenajímateľa je: info@upcity.sk, kontaktné telefónne číslo je: +421 948 940 437 , web: www.upcity.sk. Pri uzatváraní nájomných zmlúv koná v mene Prenajímateľa poverený pracovník. Prenajímateľ sa popri svojej hlavnej, neziskovej a všeobecne prospešnej činnosti, venuje prenechávaniu dopravných prostriedkov do krátkodobého nájmu za odplatu na základe týchto Všeobecných podmienok prenajímateľa (ďalej „VPP“).

 

Nájomcom je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Prenajímateľ uzavrel zmluvu o nájme dopravného prostriedku. V zmluve o nájme dopravného prostriedku Prenajímateľ a Nájomca dojednajú podmienky nájmu. Nikto nemá právny nárok na uzavretie zmluvy o nájme dopravného prostriedku s Prenajímateľom. Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie zmluvy o nájme dopravného prostriedku s ktoroukoľvek osobou z hocijakého dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Obsah zmluvy o nájme dopravného prostriedku závisí okrem iného od druhu dopravného prostriedku, ktorý Prenajímateľ prenajíma.

 

Nájomca prenecháva do nájmu tieto dopravné prostriedky:

– automobil Volkswagen e-up!

– elektro-kolobežka

– cargo-bicykel

– bicykel.

I. NÁJOM AUTOMOBILU VOLKSWAGEN E-UP!

1. Prenajímateľ prenechá Nájomcovi do nájmu automobil Volkswagen e-up! na dobu uvedenú v zmluve. Okrem Nájomcu je automobil v rovnakom rozsahu oprávnený šoférovať aj Ďalší vodič. Nájomca je povinný automobil prevziať v prevádzke Prenajímateľa na Námestí SNP 25 v Bratislave a na tomto miesto ho aj po skončení nájmu odovzdať. Nájomca a Ďalší vodič vyhlasujú, že sú plne spôsobilí automobil používať bez toho, aby na ňom spôsobili škodu alebo aby spôsobili škodu komukoľvek, vrátane seba, na majetku či na zdraví. Pri prevzatí automobilu je Nájomca povinný zaplatiť nájomné a zložiť Prenajímateľovi zálohu. Prenajímateľ má právo zaťažiť bankový účet Nájomcu garanciou za automobil; to znamená že Nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania nájmu. Podpisom zmluvy Prenajímateľ potvrdzuje prijatie nájomného a zálohy. Nájomca ani Ďalší vodič nie sú oprávnení dať automobil do podnájmu, vypožičať alebo dovoliť, aby automobil šoférovala akákoľvek iná osoba. Pri porušení tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Spolu s automobilom Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi kľúče, doklady, výstražný trojuholník, lekárničku a ďalšie predmety povinnej výbavy, na požiadanie detskú sedačku alebo podsedák. Tieto predmety je Nájomca povinný vrátiť spolu s automobilom. Pri nevrátení týchto predmetov je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Prenajímateľ môže použiť zálohu na úhradu zmluvnej pokuty alebo iných nárokov voči Nájomcovi.

2. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že si automobil pri preberaní dôkladne prezrel a automobil v okamihu prevzatia neobsahuje nijaké vady alebo obsahuje iba vady, ktoré sú zakreslené a špecifikované v nákrese, ktorý obsahuje zmluva. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že bol Prenajímateľom poučený o spôsobe používania automobilu, najmä bol upozornený na nutnosť sledovať stav nabitia batérie, o dojazde automobilu a o nutnosti a spôsobe dobitia batérie na dobíjacích staniciach a ich umiestnení. Nájomca je povinný dobiť batériu automobilu s dostatočným predstihom ešte predtým, ako dôjde k jej vybitiu. Nájomca je zodpovedný za každú škodu na automobile, ktorá nebola zakreslená a špecifikovaná v nákrese, ktorý obsahuje zmluva a ktorá bude na automobile prítomná v okamihu vrátenia automobilu Prenajímateľovi a to bez ohľadu na to, či bola spôsobená v čase, kedy automobil šoféroval Nájomca alebo akákoľvek iná osoba. Ak bude v okamihu vrátenia automobilu na automobile prítomná škoda, Prenajímateľ Nájomcovi nevráti zálohu a ponechá si ju za účelom pokrytia nákladov opravy; po uhradení týchto nákladov zvyšok zálohy Nájomcovi vráti. Pri vrátení automobilu Prenajímateľ automobil prezrie a všetky vady zaznamená a špecifikuje v nákrese, ktorý obsahuje zmluva. Vrátenie automobilu a (ne)prítomnosť vád Prenajímateľ potvrdí podpisom na zmluve.

3. Nájomca a Ďalší vodič sú povinní dodržiavať dopravné predpisy a sú zodpovední za všetky dopravné priestupky, ktorých sa dopustia. V prípade, ak Nájomca nevráti automobil riadne a včas, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

4. V prípade poškodenia automobilu vlastným zavinením, poruchy, upozornenia prístrojovou doskou na potrebu pravidelnej prehliadky, nehody, krádeže a poškodenia zavineného cudzou osobou sú Nájomca a Ďalší vodič povinní neopustiť automobil a ihneď telefonicky kontaktovať Prenajímateľa; v prípade nehody, krádeže a poškodenia zavineného cudzou osobou sú tiež povinní ihneď nahlásiť túto udalosť polícii. Vždy, keď Nájomca ponechá automobil bez dozoru, je povinný ho uzamknúť. Nájomca zodpovedá za každú škodu spôsobenú na automobile, ktorá nie je krytá poistením, alebo je krytá poistením len čiastočne. Automobil je poistený havarijným poistením Generali Poisťovňou, a. s. V prípade škodovej udalosti predstavuje spoluúčasť 5% zo škody, najmenej však 66,- €. Na vyčíslenie škody na automobile je okrem skutočných nákladov na opravu možné použiť špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu automobilu. Poistené sú aj všetky osoby prepravované automobilom pre prípad úrazu, hospitalizácie, trvalých následkov, smrti v dôsledku úrazu, pričom toto poistenie je zabezpečené pobočkou poisťovne z iného členského štátu MetLife Europe Insurance d.a.c. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach vo vlastníctve Nájomcu, ku ktorej došlo v súvislosti s plnením zmluvy; takáto škoda nie je krytá ani poistením. Za čas strávený cestou k nabíjacej stanici a naspäť a čas dobíjania batérie Nájomca nemá nárok na náhradu, ani na zníženie nájomného. V prípade, ak pre včasné nedobitie batérie automobil uviazne mimo prevádzky Prenajímateľa je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi náklady na dopravenie automobilu naspäť ako aj všetky ďalšie výdavky súvisiace s nápravou.

5. Nájomca a Ďalší vodič udeľujú Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom na zmluve za účelom plnenia zmluvy. Súhlas udeľujú na čas do úplného splnenia povinností podľa zmluvy, pričom sú oprávnení súhlas odvolať písomne v sídle Prenajímateľa. Zároveň podpisom zmluvy súhlasia so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo skenovaním úradného dokladu. Tiež vyjadrujú súhlas so satelitným sledovaním a zaznamenávaním polohy automobilu. Právny vzťah založený zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom. Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.

II. NÁJOM ELEKTRO-KOLOBEŽKY

I. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do nájmu elektro – kolobežku na dobu uvedenú v zmluve. Nájomca je povinný elektro – kolobežku prevziať v prevádzke Prenajímateľa na Námestí SNP 25 v Bratislave a na tomto mieste ju aj po skončení nájmu odovzdať. Nájomca vyhlasuje, že je plne spôsobilý elektro – kolobežku používať bez toho, aby na nej spôsobil škodu alebo aby spôsobil škodu komukoľvek, vrátane seba, na majetku či na zdraví. Pri prevzatí elektro – kolobežky je Nájomca povinný zaplatiť nájomné a zložiť Prenajímateľovi zálohu. Prenajímateľ má právo zaťažiť bankový účet Nájomcu garanciou za elektro – kolobežku; to znamená že Nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania nájmu. Podpisom zmluvy Prenajímateľ potvrdzuje prijatie nájomného a zálohy. Nájomca nie je oprávnený dať elektro – kolobežku do podnájmu, vypožičať alebo dovoliť, aby elektro – kolobežku používala akákoľvek iná osoba. Pri porušení tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Spolu s elektro – kolobežkou Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi bezpečnostný zámok a prilbu, ktoré je Nájomca povinný používať a spolu s elektro – kolobežkou vrátiť; pri nevrátení bezpečnostného zámku alebo prilby je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Prenajímateľ môže použiť zálohu na úhradu zmluvnej pokuty alebo iných nárokov voči Nájomcovi.

II. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že si elektro – kolobežku pri preberaní dôkladne prezrel a elektro – kolobežka v okamihu jej prevzatia neobsahuje nijaké vady alebo obsahuje iba vady, ktoré sú zakreslené a špecifikované v nákrese. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že bol Prenajímateľom poučený o spôsobe používania elektro – kolobežky. Nájomca bol zvlášť poučený ako sa vyhnúť možnému zapleteniu časti oblečenia do kolies elektro – kolobežky a bol upozornený na bezpečný spôsob brzdenia. Nájomca bol tiež upozornený na nutnosť sledovať stav nabitia batérie a dostaviť sa s elektro – kolobežkou na opätovné nabitie pri poklese pod 30%. Nájomca bol upozornený, že používaním elektro – kolobežky môže dôjst k znečisteniu odevu a uvedené berie na vedomie a akceptuje. Nájomca je zodpovedný za každú škodu na elektro – kolobežke, ktorá nebola zakreslená a špecifikovaná v nákrese a ktorá bude na elektro – kolobežke prítomná v okamihu vrátenia elektro – kolobežky Prenajímateľovi a to bez ohľadu na to, či bola spôsobená v čase, kedy elektro – kolobežku používal Nájomca alebo akákoľvek iná osoba. Ak bude v okamihu vrátenia elektro – kolobežky na elektro – kolobežke prítomná škoda, Prenajímateľ Nájomcovi nevráti zálohu a ponechá si ju za účelom pokrytia nákladov opravy; po uhradení týchto nákladov zvyšok zálohy Nájomcovi vráti. V prípade, ak Nájomca vráti elektro – kolobežku znečistenú, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. V prípade nevrátenia elektro – kolobežky bez ohľadu na dôvod je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi celú obstarávaciu cenu elektro – kolobežky. Pri vrátení elektro – kolobežky Prenajímateľ elektro – kolobežku prezrie a všetky vady zaznamená a špecifikuje v nákrese. Vrátenie elektro – kolobežky a (ne)prítomnosť vád Prenajímateľ potvrdí podpisom.

III. Nájomca je povinný dodržiavať dopravné predpisy a je zodpovedný za všetky dopravné priestupky, ktorých sa dopustí. V prípade, ak Nájomca nevráti elektro – kolobežku riadne a včas, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

IV. V prípade straty, nehody alebo poškodenia elektro – kolobežky je Nájomca povinný neopustiť elektro – kolobežku, ihneď telefonicky kontaktovať Prenajímateľa a spolupracovať v potrebnom rozsahu s políciou, poisťovňou a inými dotknutými osobami. Vždy, keď Nájomca ponechá elektro – kolobežku bez dozoru, je povinný ju uzamknúť. V prípade, ak stav nabitia batérie klesne pod 30%, Nájomca je povinný pristaviť elektro – kolobežku do prevádzky Prenajímateľa na dobitie batérie. Za čas strávený cestou do prevádzky Prenajímateľa za účelom dobitia batérie a čas dobíjania batérie Nájomca nemá nárok na náhradu, ani na zníženie nájomného. Nájomca zodpovedá za každú škodu spôsobenú na elektro – kolobežke. Škoda na elektro – kolobežke bude vyčíslená podľa nákladov opravy.

V. Nájomca udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v zmluve za účelom plnenia zmluvy. Súhlas udeľuje na čas do úplného splnenia povinností podľa zmluvy, pričom je oprávnený súhlas odvolať písomne v sídle Prenajímateľa. Zároveň podpisom zmluvy súhlasí so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo skenovaním úradného dokladu. Právny vzťah založený zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom. Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.

III. NÁJOM CARGO BICYKLA

1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do nájmu cargo bicykel na dobu uvedenú v zmluve. Nájomca je povinný cargo bicykel prevziať v prevádzke Prenajímateľa na Námestí SNP 25 v Bratislave a na tomto mieste ho aj po skončení nájmu odovzdať. Nájomca vyhlasuje, že je plne spôsobilý cargo bicykel používať bez toho, aby na ňom spôsobil škodu alebo aby spôsobil škodu komukoľvek, vrátane seba, na majetku či na zdraví. Pri prevzatí cargo bicykla je Nájomca povinný zaplatiť nájomné a zložiť Prenajímateľovi zálohu. Prenajímateľ má právo zaťažiť bankový účet Nájomcu garanciou za cargo bicykel; to znamená že Nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania nájmu. Podpisom zmluvy Prenajímateľ potvrdzuje prijatie nájomného a zálohy. Nájomca nie je oprávnený dať cargo bicykel do podnájmu, vypožičať alebo dovoliť, aby cargo bicykel používala akákoľvek iná osoba. Pri porušení tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Spolu s cargo bicyklom Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi bezpečnostný zámok a prilbu, ktoré je Nájomca povinný používať a spolu s cargo bicyklom vrátiť; pri nevrátení týchto predmetov je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Prenajímateľ môže použiť zálohu na úhradu zmluvnej pokuty alebo iných nárokov voči Nájomcovi.

2. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že si cargo bicykel pri preberaní dôkladne prezrel a cargo bicykel v okamihu jeho prevzatia neobsahuje nijaké vady alebo obsahuje iba vady, ktoré sú zakreslené a špecifikované v nákrese, ktorý obsahuje zmluva. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že bol Prenajímateľom poučený o spôsobe používania cargo bicykla. Nájomca bol zvlášť poučený ako sa vyhnúť možnému zapleteniu časti oblečenia do reťaze cargo bicykla a bol upozornený na bezpečný spôsob brzdenia. Nájomca bol upozornený, že používaním cargo bicykla môže dôjst k znečisteniu odevu a uvedené berie na vedomie a akceptuje. Nájomca je zodpovedný za každú škodu na cargo bicykli, ktorá nebola zakreslená a špecifikovaná v nákrese, ktorý obsahuje zmluva a ktorá bude na cargo bicykli prítomná v okamihu vrátenia cargo bicykla Prenajímateľovi a to bez ohľadu na to, či bola spôsobená v čase, kedy cargo bicykel používal Nájomca alebo akákoľvek iná osoba. Ak bude v okamihu vrátenia cargo bicykla na cargo bicykli prítomná škoda, Prenajímateľ Nájomcovi nevráti zálohu a ponechá si ju za účelom pokrytia nákladov opravy; po uhradení týchto nákladov zvyšok zálohy Nájomcovi vráti. V prípade, ak Nájomca vráti cargo bicykel znečistený, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. V prípade nevrátenia cargo bicykla bez ohľadu na dôvod je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi celú obstarávaciu cenu cargo bicykla. Pri vrátení cargo bicykla Prenajímateľ cargo bicykel prezrie a všetky vady zaznamená a špecifikuje v nákrese, ktorý obsahuje zmluva. Vrátenie cargo bicykla a (ne)prítomnosť vád Prenajímateľ potvrdí podpisom.

3. Nájomca je povinný dodržiavať dopravné predpisy a je zodpovedný za všetky dopravné priestupky, ktorých sa dopustí. V prípade, ak Nájomca nevráti cargo bicykel riadne a včas, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

4. V prípade straty, nehody alebo poškodenia cargo bicykla je Nájomca povinný neopustiť cargo bicykel, ihneď telefonicky kontaktovať Prenajímateľa a spolupracovať v potrebnom rozsahu s políciou, poisťovňou a inými dotknutými osobami. Vždy, keď Nájomca ponechá cargo bicykel bez dozoru, je povinný ho uzamknúť. Nájomca zodpovedá za každú škodu spôsobenú na cargo bicykli. Škoda na cargo bicykli bude vyčíslená podľa nákladov opravy.

5. Nájomca udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom na zmluve za účelom plnenia zmluvy. Súhlas udeľuje na čas do úplného splnenia povinností podľa zmluvy, pričom je oprávnený súhlas odvolať písomne v sídle Prenajímateľa. Zároveň podpisom zmluvy súhlasí so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo skenovaním úradného dokladu. Právny vzťah založený zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom. Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.

IV. NÁJOM BICYKLA

1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi do nájmu bicykel na dobu uvedenú v zmluve. Nájomca je povinný bicykel prevziať v prevádzke Prenajímateľa na Námestí SNP 25 v Bratislave a na tomto mieste ho aj po skončení nájmu odovzdať. Nájomca vyhlasuje, že je plne spôsobilý bicykel používať bez toho, aby na ňom spôsobil škodu alebo aby spôsobil škodu komukoľvek, vrátane seba, na majetku či na zdraví. Pri prevzatí bicykla je Nájomca povinný zaplatiť nájomné a zložiť Prenajímateľovi zálohu. Prenajímateľ má právo zaťažiť bankový účet Nájomcu garanciou za bicykel; to znamená že Nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania nájmu. Podpisom zmluvy Prenajímateľ potvrdzuje prijatie nájomného a zálohy. Nájomca nie je oprávnený dať bicykel do podnájmu, vypožičať alebo dovoliť, aby bicykel používala akákoľvek iná osoba. Pri porušení tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Spolu s bicyklom Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi bezpečnostný zámok a prilbu, ktoré je Nájomca povinný používať a spolu s bicyklom vrátiť; pri nevrátení týchto predmetov je Nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Prenajímateľ môže použiť zálohu na úhradu zmluvnej pokuty alebo iných nárokov voči Nájomcovi.

2. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že si bicykel pri preberaní dôkladne prezrel a bicykel v okamihu jeho prevzatia neobsahuje nijaké vady alebo obsahuje iba vady, ktoré sú zakreslené a špecifikované v nákrese, ktorý obsahuje zmluva. Podpisom na zmluve Nájomca vyhlasuje, že bol Prenajímateľom poučený o spôsobe používania bicykla. Nájomca bol zvlášť poučený ako sa vyhnúť možnému zapleteniu časti oblečenia do reťaze bicykla a bol upozornený na bezpečný spôsob brzdenia. Nájomca bol upozornený, že používaním bicykla môže dôjst k znečisteniu odevu a uvedené berie na vedomie a akceptuje. Nájomca je zodpovedný za každú škodu na bicykli, ktorá nebola zakreslená a špecifikovaná v nákrese, ktorý obsahuje zmluva a ktorá bude na bicykli prítomná v okamihu vrátenia bicykla Prenajímateľovi a to bez ohľadu na to, či bola spôsobená v čase, kedy bicykel používal Nájomca alebo akákoľvek iná osoba. Ak bude v okamihu vrátenia bicykla na bicykli prítomná škoda, Prenajímateľ Nájomcovi nevráti zálohu a ponechá si ju za účelom pokrytia nákladov opravy; po uhradení týchto nákladov zvyšok zálohy Nájomcovi vráti. V prípade, ak Nájomca vráti bicykel znečistený, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. V prípade nevrátenia bicykla bez ohľadu na dôvod je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi celú obstarávaciu cenu bicykla. Pri vrátení bicykla Prenajímateľ bicykel prezrie a všetky vady zaznamená a špecifikuje v nákrese, ktorý obsahuje zmluva. Vrátenie bicykla a (ne)prítomnosť vád Prenajímateľ potvrdí podpisom.

3. Nájomca je povinný dodržiavať dopravné predpisy a je zodpovedný za všetky dopravné priestupky, ktorých sa dopustí. V prípade, ak Nájomca nevráti bicykel riadne a včas, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu.

4. V prípade straty, nehody alebo poškodenia bicykla je Nájomca povinný neopustiť bicykel, ihneď telefonicky kontaktovať Prenajímateľa a spolupracovať v potrebnom rozsahu s políciou, poisťovňou a inými dotknutými osobami. Vždy, keď Nájomca ponechá bicykel bez dozoru, je povinný ho uzamknúť. Nájomca zodpovedá za každú škodu spôsobenú na bicykli. Škoda na bicykli bude vyčíslená podľa nákladov opravy.

5. Nájomca udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom na zmluve za účelom plnenia zmluvy. Súhlas udeľuje na čas do úplného splnenia povinností podľa zmluvy, pričom je oprávnený súhlas odvolať písomne v sídle Prenajímateľa. Zároveň podpisom zmluvy súhlasí so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo skenovaním úradného dokladu. Právny vzťah založený zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom. Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.